Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. w. Chęciny – Jędrzejów” – nr ref. 164/2013, nr umowy o dofinansowanie POIS. 03.01.00-00-0004/15-00 , która połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. Nowa trasa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy. Dzięki inwestycji znacznie skróci się czas podróżowania miedzy Warszawą, Kielcami, a Krakowem, a ponad 90 procent świętokrzyskiego odcinka drogi nr 7 będzie miało pełne parametry trasy ekspresowej.

Długość odcinka budowy – ok. 21,553 km. Początek odcinka przyjęto w km 0+000,00 (co odpowiada km 561+472.25 istniejącej drogi krajowej nr 7) zaś koniec w km 21+533.24 (co odpowiada km 0+168.99 obwodnicy Jędrzejowa, km 583+012 istniejącej drogi krajowej nr 7).

Zakres inwestycji obejmuje:

• Roboty drogowe w zakresie:

- budowy drogi ekspresowej długości ok. 21,533 km,

- budowy dwupoziomowych węzłów drogowych: „Tokarnia”, „Brzegi”, „Mnichów”,

- budowa miejsc obsługi podróżnych: MOP „Smyków”, MOP „Podlesie”

- budowa miejsca kontroli pojazdów „Wrzosy”

- przebudowa i budowa nowych odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami w ciągu:

- dróg wojewódzkich – 2 szt.,

- dróg powiatowych – 12 szt.,

- dróg gminnych – 7 szt.,

- dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,

- budowa przejazdów awaryjnych w ilości 6 szt.,

- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery ochronne,

  osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej oraz elementów systemu

  zarządzania ruchem (monitoring pogodowy, system preselekcji i ważenia pojazdów),

- budowę i przebudowę przystanków transportu publicznego,

- wykonania nasadzeń zieleni.

• Obiekty inżynierskie w tym:

- budowane w ciągu drogi ekspresowej: 11 wiaduktów, 3 mosty, tunel pieszo-rowerowy

- budowane w ciągu innych dróg

- nad drogą ekspresową: 4 wiadukty,

- mosty – 3 obiekty

- budowane przejścia dla dużych zwierząt

- w ciągu drogi ekspresowej – 3 obiekty

- nad drogą ekspresową i drogami lokalnymi – 3 obiekty

- przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej

• konstrukcje budowlane: budynki toalet na MOP – 2 szt.

• budowa infrastruktury technicznej związanej z drogą:

- oświetlenia

- kanalizacji teletechnicznej

- sieci i urządzeń elektroenergetycznych

- sieci wodociągowej

- kanalizacji deszczowej

- kanalizacji sanitarnej

- elementy systemu zarządzania ruchem

• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:

- oświetlenia

- linii telekomunikacyjnych

- sieci i urządzeń elektroenergetycznych

- gazociągów

- sieci wodociągowej

- kanalizacji deszczowej

- kanalizacji sanitarnej

- urządzeń melioracyjnych szczegółowych

Przebudowa infrastruktury kolejowej, urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

• Urządzenia ograniczające uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska:

- budowa ekranów akustycznych

- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej i drogi

wojewódzkiej nr 763

- budowa innych elementów ochrony środowiska takich jak: uszczelnienie rowów, płotki

naprowadzające, pasy zieleni izolacyjnej i naprowadzającej.

(Visited 17 904 times, 1 visits today)